Privacybeleid

Speltherapie Het Vogelhuis
Contact opnemen

Privacy

De gesprekken en spelsessies zijn vertrouwelijk. Bij de start van het traject wordt ouders of verzorgers om toestemming gevraagd voor het eventueel maken van video-opnames tijdens het spel. Ook wordt toestemming gevraagd voor overleg met bijvoorbeeld de leerkracht of eventueel andere betrokken hulpverleners. Na afloop van de therapie ontvangen ouders een brief mee voor de huisarts. Ouders of verzorgers worden geïnformeerd over het contact met derden. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dat is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het

dossier bevat informatie die ouders hebben gedeeld tijdens de intake of behandeling, informatie van leerkracht en eventueel andere betrokken hulpverleners en gegevens over de behandeling. De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Waarborgen van privacy betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar andere behandelaar, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

* voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn (langdurige) afwezigheid;

* voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie / supervisie);

* voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en de boekhouder de controle kan uitvoeren, zie hieronder de gegevens op de zorgnota.

* als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren:

* naam, adres en woonplaats;

* geboortedatum kind;

* soort consult met bijbehorende prestatiecode;

* datum van consult;

* kosten van consult;

* verzekeringsgegevens, BSN en/of SVB-klantnummer (alleen indien wettelijk verplicht).

Beveiliging

Mail en formulieren worden door beveiligde mailservers verstuurt en kan door een automatische spamdetectie worden geleid. Onze website maakt gebruik van een SSL certificaat waardoor ingevulde formuliergegevens versleuteld worden verzonden.