ALgemene Voorwaarden

Speltherapie Het Vogelhuis
Contact opnemen

Algemene voorwaarden

 

Behandeling

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Na de aanmelding en intake start de observatieperiode van drie tot vijf spelsessies. Indien speltherapie niet de gewenste behandelwijze blijkt, wordt er in overleg mogelijk verwezen naar een andere behandelaar.
 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd en een behandelplan opgesteld.
 • De sessies duren 45 minuten en vinden regelmatig plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Het aantal spelsessies wordt in overleg bepaald.
 • Er vindt regelmatig (doorgaans na elke vijf spelsessies) evaluatie plaats, tijdens de oudergesprekken. Daarin doet de therapeut verslag van de ontwikkelingen binnen de speltherapie, welke doelen bereikt zijn en wat een eventueel vervolg zal zijn. Bij oudergesprekken is het kind in principe niet aanwezig, tenzij het kind ouder is dan 12 jaar of specifiek vraagt om (een deel) van een oudergesprek aanwezig te zijn.
 • De ouders of verzorgers ontvangen van de therapeut: een observatieverslag en evaluatieverslag. De informatie in de verslagen heeft een beperkte geldigheidsduur en mag alleen gebruikt worden voor hulpverleningsdoeleinden.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte of afwezigheid wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de therapie stopgezet.
 • Wanneer ouders of verzorgers de behandeling tussentijds willen beëindigen, vindt er ten minste nog een laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel kind als ouders. Tevens heeft de therapeut een wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

 

Beroepsprofessionaliteit

De speltherapeut is geregistreerd lid van:

 • beroepsvereniging NVVS, de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten – speltherapie.netonderdeel van FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen – www.vaktherapie.nl (geregistreerd lid: SRVB, Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)

 

De speltherapeut is aangesloten bij:

 • het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten – nvpa.org
 • RBCZ, overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire geneeswijzen certificeert en registreert – rbcz.nu
 • NCKT, het netwerk christelijke kindertherapeuten – netwerkchristenkindertherapeuten.nl

 

Als lid van genoemde beroepsverenigingen en registers handelt de therapeut volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscodes van deze verenigingen. Eventuele klachten worden op een integere en zorgvuldige manier behandeld. Deze kunt u met de therapeut bespreken. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op een onafhankelijke klachtenprocedure. Beroepscode en klachtenregeling kunt u inzien in de praktijk en terugvinden op genoemde websites.

 

Privacy

De gesprekken en spelsessies zijn vertrouwelijk. Bij de start van het traject wordt ouders of verzorgers om toestemming gevraagd voor het eventueel maken van video-opnames tijdens het spel. Ook wordt toestemming gevraagd voor overleg met bijvoorbeeld de leerkracht of eventueel andere betrokken hulpverleners. Ouders of verzorgers worden geïnformeerd over het contact met derden. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dat is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat informatie die ouders hebben gedeeld tijdens de intake of behandeling, informatie van leerkracht en eventueel andere betrokken hulpverleners en gegevens over de behandeling. De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Waarborgen van privacy betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar andere behandelaar, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn (langdurige) afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie / supervisie);
 • voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en de boekhouder de controle kan uitvoeren, zie hieronder de gegevens op de zorgnota.
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren:

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum kind;
 • soort consult met bijbehorende prestatiecode;
 • datum van consult;
 • kosten van consult;
 • verzekeringsgegevens, BSN en/of SVB-klantnummer (alleen indien wettelijk verplicht).

 

Kosten

 • De kosten voor een therapiesessie en voor een oudergesprek zijn € 75,00.
 • U kunt zelf vooraf informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn (via verzekeraar of gemeente).
 • Aan het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan (tenzij anders overeengekomen). Bij niet tijdige betaling krijgt u een herinnering. Mocht betaling uitblijven, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks (per 1 januari) worden aangepast.
 • Natuurlijk kan het voorkomen dat uw kind ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Wanneer u dit 24 uur van tevoren aangeeft, hoeven er geen kosten in rekening gebracht te worden.

 

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders of verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

 Rianne Koelewijn
Speltherapeut en ontwikkelingspsycholoog
Sep. 2021

 

Downloaden als PDF