ALgemene Voorwaarden

Speltherapie Het Vogelhuis
Contact opnemen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Behandeling

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (dat is beide ouders c.q. voogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de speltherapie.
 • Na de aanmelding en intake start de observatieperiode van drie tot vijf spelsessies. Indien speltherapie niet de gewenste behandelwijze blijkt, wordt er in overleg mogelijk verwezen naar een andere behandelaar.
 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd en een behandelplan opgesteld.
 • De sessies duren 45 minuten en vinden regelmatig plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Het aantal spelsessies wordt in overleg bepaald.
 • Er vindt regelmatig (doorgaans na elke vijf spelsessies) evaluatie plaats, tijdens de oudergesprekken. Daarin doet de therapeut verslag van de ontwikkelingen binnen de speltherapie, welke doelen bereikt zijn en wat een eventueel vervolg zal zijn. Bij oudergesprekken is het kind in principe niet aanwezig, tenzij het kind ouder is dan 12 jaar of specifiek vraagt om (een deel) van een oudergesprek aanwezig te zijn.
 • De ouders of verzorgers ontvangen van de therapeut: een observatieverslag en evaluatieverslag. De informatie in de verslagen heeft een beperkte geldigheidsduur en mag alleen gebruikt worden voor hulpverleningsdoeleinden.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte of afwezigheid wordt in overleg met u vervanging geregeld of de therapie stopgezet.
 • Wanneer ouders of verzorgers de behandeling tussentijds willen beëindigen, vindt er ten minste nog een laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel kind als ouders. Tevens heeft de therapeut een wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

 

Beroepsprofessionaliteit

De speltherapeut is geregistreerd lid van:

 • beroepsvereniging NVVS, de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten – speltherapie.net, onderdeel van FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen – www.vaktherapie.nl (geregistreerd lid: Register Vaktherapie)

 

De speltherapeut is aangesloten bij:

 • het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten – nvpa.org
 • RBCZ, overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire zorg certificeert en registreert – rbcz.nu
 • NCKT, het netwerk christelijke kindertherapeuten – netwerkchristenkindertherapeuten.nl

 

Als lid van genoemde beroepsverenigingen en register handelt de speltherapeut volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscodes van deze verenigingen. Eventuele klachten worden op een integere en zorgvuldige manier behandeld. Deze kunt u met de speltherapeut bespreken. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op een onafhankelijke klachtenprocedure. Beroepscode en klachtenregeling kunt u inzien in de praktijk en terugvinden op hieronder genoemde websites (zie Klachtenregeling).

 

Privacy

Speltherapiepraktijk Het Vogelhuis houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Zie voor meer informatie en afspraken op het gebied van privacy het Privacybeleid, te raadplegen via www.speltherapiehetvogelhuis.nl.

De gesprekken en spelsessies zijn vertrouwelijk. Bij de start van het traject wordt ouders of verzorgers om toestemming gevraagd voor het eventueel maken van video-opnames tijdens het spel. Ook wordt toestemming gevraagd voor overleg met bijvoorbeeld de leerkracht of eventueel andere betrokken hulpverleners. Ouders of verzorgers worden geïnformeerd over het contact met derden. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dat is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat informatie die ouders hebben gedeeld tijdens de intake of behandeling, informatie van leerkracht en eventueel andere betrokken hulpverleners en gegevens over de behandeling. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard (na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar), zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Waarborgen van privacy betekent dat de therapeut zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Kosten

 • De kosten voor een therapiesessie en voor een oudergesprek zijn € 75,00.
 • U kunt zelf vooraf informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn (via verzekeraar of gemeente).
 • Aan het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan (tenzij anders overeengekomen). Bij niet tijdige betaling krijgt u een herinnering. Mocht betaling uitblijven, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks (per 1 januari) worden aangepast.
 • Natuurlijk kan het voorkomen dat uw kind ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Wanneer u dit 24 uur van tevoren aangeeft, hoeven er geen kosten in rekening gebracht te worden.

 

Dossiervoering

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de therapeut reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen, in te zien of (met beider toestemming) te laten verwijderen. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na het bereiken van de 18-jarige leeftijd van de cliënt, wordt het dossier vernietigd.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en de FVB en het NVPA. Deze zijn op te vragen bij de therapeut.

 

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede met de therapeut te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen vier weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Speltherapiepraktijk Het Vogelhuis. Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de FVB of het NVPA, klachtenfunctionaris dan wel de geschilleninstantie NIBIG. De procedure is te vinden op de website van de FVB: https://fvb.vaktherapie.nl/klachten ) of van het NVPA: https://nvpa.org/klacht-indienen. Speltherapiepraktijk Het Vogelhuis voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz).
 • Een geschillencommissie voorziet in beslechting van de geschillen wanneer cliënt en zorgaanbieder er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Dit is geregeld via NIBIG ( https://nibig-geschillencommissie.nl/klacht/ )
 • Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeeld of een hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. Als lid van het RBCZ valt speltherapeut onder tuchtrecht van TCZ ( https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht-new.html )
 • Wanneer u een klacht indient via de FVB, het NVPA / RBCZ, klachtenfunctionaris of NIBIG informeert u therapeut te allen tijde vooraf.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • In de meldcode staat vermeld hoe een therapeut moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht op verzoek van het meldpunt kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/ of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/ of de ouder.

 

Aansprakelijkheid

 • Ouders of verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren). Ook zijn zij verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële schade die ouder / kind heeft geleden door het bezoeken van speltherapiepraktijk Het Vogelhuis. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
 • De therapeut heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt speltherapiepraktijk Het Vogelhuis tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de therapeut aansprakelijk wordt bevonden voor de geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VvAA.
 • De therapeut heeft een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VvAA, die dekkend is voor de Wkkgz.

 

Rianne Koelewijn
Speltherapeut en ontwikkelingspsycholoog
Feb. 2023

 

Downloaden als PDF